مطالب اینترنتی http://jaber76.mihanblog.com 2019-09-12T18:13:16+01:00 text/html 2019-07-15T10:06:00+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده خرید در بازکن همه کاره مولتی هاپنر (قیمت ویژه) http://jaber76.mihanblog.com/post/26 <DIV readability="38.5"> <DIV align=center><IMG border=0 alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930904152631darbazkon_1.jpg"></DIV> <DIV align=center><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930905103639darbazkon_h.gif"></DIV> <DIV readability="11.5"> <DIV readability="18"> <P><SPAN>دربازکن مولتی هاپنر یک وسیله کاربردی برای افراد می باشد</SPAN></P> <P><SPAN>این دربازکن دارای دو بخش می باشد که هر بخش کاربردی خاص دارد</SPAN></P> <P><SPAN>قسمت کوچکتر مخصوص باز کردن درب نوشابه های قوطی و شیشه ای، درب های پلاستیکی و درب کنسرو می باشد</SPAN></P> <P><SPAN>قسمت بزرگتر مخصوص باز کردن درب های قوطی های ترشی و کلا درب های فلزی بزرگ می باشد که همواره باز کردن آنها نیروی زیادی می خواهد</SPAN></P></DIV> <DIV><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930904152717darbazkon_2.jpg"></DIV></DIV> <DIV align=center><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930904152742darbazkon_3.jpg"></DIV> <DIV align=center readability="12"> <DIV class=kelid_kharid_table align=center readability="8"> <DIV class=kelid_kharid_row align=center readability="11"> <P></P> <P></P> <P><SPAN><STRONG><SPAN>قیمت: <SPAN>30000تومان </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN><STRONG><SPAN>خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 24000تـومان</SPAN></STRONG></SPAN></P> <DIV class=kelid_kharid_col> <DIV> <P><SPAN><STRONG><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3238><A href="http://jadidkala.sabzgostar.net/shop/shops/basketadd/1218" rel=nofollow target=_blank><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3239><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3240><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3241><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3242><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3243><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3244><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3245><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3246><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3247><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3248><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3249><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3250><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3251><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3252><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3253><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3254><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3255><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3256><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3257><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3258><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3259><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3260><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3261><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3262><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3263><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3264><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3265><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3266><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3267><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3268><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3269><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3270><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3271><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3272><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3273><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3274><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3275><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3276><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3277><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3278><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3279><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3280><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3281><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3282><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3283><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3284><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3285><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3286><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3287><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3288><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3289><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3290><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3291><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3292><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3293><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3294><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3295><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3296><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3297><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3298><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3299><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3300><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3301><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3302><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3303><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3304><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3305><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3306><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3307><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3308><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3309><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3310><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3311><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3312><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3313><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3314><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3315><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3316><IMG class=decoded alt=http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></STRONG></SPAN></P></DIV></DIV> <P><SPAN></SPAN></P> <P><SPAN>در بازکن همه کاره مولتی واپنر</SPAN></P></DIV></DIV> <P><SPAN>این در باز کن یک وسیله مناسب برای باز کردن هر قوطی و دربی می باشد</SPAN></P> <P><SPAN>این دربازکن یک هدیه خوب برای افراد کهنسال می باشد</SPAN></P> <P><SPAN>به سادگی میتوان درب قوطی هارا باز کرد</SPAN></P> <P><SPAN></SPAN></P></DIV> <P align=center><SPAN>.<STRONG>برای آشنایی بیشتر می توانید ویدئو زیر را مشاهده نمایید</STRONG></SPAN></P> <P></P> <DIV readability="13"> <DIV align=center readability="21"> <P><SPAN>کاربرد های این درب بازکن:</SPAN></P> <P><SPAN>شیشه های نوشابه</SPAN></P> <P><SPAN>نوشابه های قوطی</SPAN></P> <P><SPAN>کنسروهای دارای دستگیره</SPAN></P> <P><SPAN>باز کردن فویل های قالب های لبنیات</SPAN></P> <P><SPAN>درب مربا ،ترشی و محصولات شیشه ای</SPAN></P> <P><SPAN>پک های کیسه ای</SPAN></P> <P><SPAN>درب های پلاستیکی مثل نوشابه خانواده</SPAN></P></DIV> <DIV><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930904152814darbazkon_4.jpg"></DIV></DIV> <DIV align=center> <DIV class=kelid_kharid_table align=center readability="6"> <DIV class=kelid_kharid_row align=center readability="9"> <P></P> <DIV class=kelid_kharid_col align=center readability="9"> <P><SPAN><STRONG><SPAN>قیمت: <SPAN>30000تومان </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN><STRONG><SPAN>خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 24000تـومان</SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN><STRONG><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3238><A href="http://jadidkala.sabzgostar.net/shop/shops/basketadd/1218" rel=nofollow target=_blank><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3239><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3240><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3241><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3242><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3243><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3244><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3245><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3246><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3247><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3248><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3249><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3250><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3251><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3252><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3253><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3254><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3255><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3256><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3257><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3258><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3259><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3260><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3261><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3262><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3263><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3264><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3265><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3266><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3267><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3268><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3269><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3270><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3271><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3272><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3273><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3274><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3275><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3276><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3277><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3278><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3279><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3280><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3281><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3282><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3283><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3284><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3285><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3286><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3287><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3288><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3289><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3290><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3291><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3292><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3293><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3294><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3295><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3296><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3297><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3298><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3299><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3300><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3301><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3302><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3303><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3304><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3305><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3306><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3307><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3308><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3309><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3310><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3311><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3312><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3313><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3314><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3315><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3316><IMG class=decoded alt=http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></STRONG></SPAN></DIV> <P>در بازکن همه کاره مولتی واپنر</P></DIV></DIV></DIV> <DIV align=center><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930905103647darbazkon_p.gif"><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930905103647darbazkon_p.gif"></DIV> <P></P><IMG alt="" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930904152856darbazkon_5.jpg"></DIV> <H3></H3><BR><BR><BR><A href="http://shopz.blogsky.com/1398/03/27/post-181033/" rel=nofollow target=_blank>[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]</A> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="خرید در بازکن همه کاره مولتی هاپنر (قیمت ویژه)" href="http://shopz.blogsky.com/1398/03/27/post-181033/" rel=nofollow target=_blank>خرید در بازکن همه کاره مولتی هاپنر (قیمت ویژه)</A><BR><A title="خرید در بازکن همه کاره مولتی هاپنر (قیمت ویژه)" href="http://shopz.blogsky.com/1398/03/27/post-181033/" rel=nofollow target=_blank>http://shopz.blogsky.com/1398/03/27/post-181033/</A> text/html 2019-07-10T08:46:49+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده لینک فایل دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی(word) 18 صفحه http://jaber76.mihanblog.com/post/25 <P style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV><A href="http://filearzaniii.sellfile.ir/prod-1642605-دانلود+مقاله+دی+اکسید+کربن+محلول+،+PH+،+قلیائیت+،+سختیword+18+صفحه.html?r=17327" rel=nofollow target=_blank>دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی(word) 18 صفحه </A></DIV><IMG style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px" border=0 src="http://filearzaniii.sellfile.ir/prod-images/thumb/1642605x150.jpg" width=150 align=right> <P>اگر چه Co2&nbsp; بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی اکسید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند . در آب خالص در دمای c25 غلظت کل<A href="http://www.prozhe.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-co2" rel=nofollow target=_blank><STRONG> دی اکسید کربن</STRONG></A> حدود mgil 48% می باشد . در غلظتهای بالای <A href="http://www.prozhe.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-co2" rel=nofollow target=_blank><STRONG>co2</STRONG></A> ، PH&nbsp; کاهش می یابد . در غلظت دی اکسید کربنی معادل mgil 30 ، ph حدود 8/4 می باشد . دی اکسید کربن نباید سبب کاهش PH به زیر 5/4 شود . PH استخرهای پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در استخر پرورش ماهی مصرف کننده اکسیژن هستند لذا مقدار اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد . در استخرهایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار co2&nbsp; حاصل از تنفس افزایش یابد . این co2&nbsp; با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه PH کم می شود .</P> <P><STRONG>سرفصل</STRONG> :</P> <P>اثر PH روی استخر ماهیان</P> <P>ترکیبات کلسیم در آب</P> <P><A href="http://www.prozhe.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-co2" rel=nofollow target=_blank><STRONG>سختی آب</STRONG></A></P> <P>قلیائیت و سختی کل در آبهای استخرهای مختلف</P> <P>ترکیبات نیتروژن</P> <P>مقایسه سمیت آمونیاک در ماهی</P> <P>هیدروژن سولفید</P> <P>ترکیبات فسفر</P> <P>نسبت بین اجزاء فسفر و PH</P> <P>مواد محلول و ذره ای آلی</P> <P>مجموع جامد ، مواد غیر آلی معلق و کدورت</P> <P>کدورت</P> <P>مواد آلی</P> <P>18 صفحه</P><BR clear=both> <DIV><A href="http://filearzaniii.sellfile.ir/prod-1642605-دانلود+مقاله+دی+اکسید+کربن+محلول+،+PH+،+قلیائیت+،+سختیword+18+صفحه.html?r=17327" rel=nofollow target=_blank>دریافت فایل </A></DIV> <P></P><STRONG>کلمات کلیدی : co2 ,ترکیبات فسفر, ترکیبات کلسیم در آب ,ترکیبات نیتروژن دی اکسید کربن ,سختی آب ,کدورت مواد آلی ,هیدروژن سولفید</STRONG> <BR><STRONG>در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به <A href="http://http//filearzaniii.sellfile.ir/prod-1642605-دانلود+مقاله+دی+اکسید+کربن+محلول+،+PH+،+قلیائیت+،+سختیword+18+صفحه.html?r=17327" rel=nofollow target=_blank>سایت اصلی فروشنده</A> مراجعه بفرمائید:</STRONG> <H1 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><STRONG><A href="http://filearzaniii.sellfile.ir/prod-1642605-دانلود+مقاله+دی+اکسید+کربن+محلول+،+PH+،+قلیائیت+،+سختیword+18+صفحه.html?r=17327" rel=nofollow target=_blank>لینک دریافت فایل از سایت اصلی </A></STRONG></SPAN></H1> <H3></H3><BR><BR><BR><A href="http://dl8.blogsky.com/1398/04/19/post-15880/" rel=nofollow target=_blank>[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]</A> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="لینک فایل دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی(word) 18 صفحه" href="http://dl8.blogsky.com/1398/04/19/post-15880/" rel=nofollow target=_blank>لینک فایل دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی(word) 18 صفحه</A><BR><A title="لینک فایل دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی(word) 18 صفحه" href="http://dl8.blogsky.com/1398/04/19/post-15880/" rel=nofollow target=_blank>http://dl8.blogsky.com/1398/04/19/post-15880/</A> text/html 2018-08-01T14:25:58+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده عصرها به طهران قدیم بروید http://jaber76.mihanblog.com/post/24 <P><BR></P> <DIV readability="72"> <P>جشنواره‌های تابستانی شهرداری تهران درحال برگزاری است</P> <H3><BR>عصرها به طهران قدیم بروید <BR></H3> <P><IMG class="img-responsive pull-left newsDetailImage" src="http://images.hamshahrionline.ir/images/2018/7/position36/18-7-31-144853p2-0000.jpg"></P> <P><BR><SPAN>کودک و نوجوان &gt; فرهنگی – اجتماعی</SPAN> – خبر &gt; این‌روزها اگر دلتان خواست، بی‌آن‌که نیازی به ماشین زمان داشته باشید، می‌توانید چند دهه به گذشته برگردید، عصرها بروید کمی در حال و هوای تهران قدیم بگردید و خودروهای قدیمی تهران را تماشا کنید. </P> <P>برای گردش در حال و هوای تهرانِ چند دهه‌ی پیش، لازم نیست راه خیلی دوری بروید؛ «جشنواره‌ی طهران قدیم در تهران جدید» همین نزدیكی‌ها، در باغ‌موزه‌ی قصر و بوستان الغدیر شما را به آن‌روزها می‌برد.</P> <P>شاید بدانید تابستان‌ها باغ‌موزه‌ی قصر حیات و هیجان شبانه دارد و در این برنامه در حاشیه‌ی جشنواره‌ی طهران قدیم، در این باغ‌موزه‌ غرفه‌های خوراكی، صنایع دستی، سوغات استان‌های كشور و… نیز برپا و فضایی هم برای بازی كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.</P> <P>به گزارش هفته‌نامه‌ی دوچرخه و به نقل از روابط‌عمومی باغ‌موزه‌ی قصر، جشنواره‌ی تهران قدیم كه از اول مرداد 1397 شروع به‌كار كرده تا 15 شهریور دایر خواهد بود. به همین مناسبت و برای آسایش علاقه‌مندان به بازدید از جشنواره‌ی تهران قدیم، در مدت برپایی این جشنواره، ساعت كار باغ‌موزه‌ی قصر از ساعت 16 تا 24 تعیین شده است.</P> <P>در این جشنواره بخشی از محوطه‌ی موزه به‌نمایش خودروهای بسیار قدیمی اختصاص یافته است. البته به‌زودی و هم‌زمان با بخشی از فعالیت جشنواره‌ی تهران قدیم، در باغ‌موزه‌ی قصر، جشنواره‌ی گردشگری طهران نیز با همكاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار خواهد شد. جشنواره‌ی گردشگری طهران از 20 تا 30 مرداد فعالیت خواهد كرد.</P> <P>در این جشنواره آژانس‌های گردشگری حضور دارند و با موسیقی و فعالیت‌‌های متنوع به معرفی فضاهای گردشگری كشور می‌پردازند.</P> <UL> <LI>طهران قدیم در شرق تهران</LI> <P></P></UL> <P>گفتنی است از چند هفته پیش جشنواره‌ی طهران قدیم، در بوستان الغدیر، در منطقه‌ی چهار تهران هم میزبان علاقه‌مندان است.</P> <P>این جشنواره تا پایان تابستان فعال است و با نگاهی ویژه، بازدیدكنندگان را با ظرفیت‌های تهران‌شناسی و نمایش فرهنگ و هنر تهرانِ کهن با محور خانواده، جاذبه‌های دیدنی، غذاها، رسوم و سنت‌ها، موسیقی و میراث کهن ایرانی‌اسلامی شهر تهران آشنا می‌كند.</P> <HR> <P>عكس: محمود اعتمادی/ دوچرخه</P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.hamshahrionline.ir/details/412287" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/" rel=nofollow target=_blank>عصرها به طهران قدیم بروید</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-07-23T22:00:59+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده دکوراسیون داخلی خانه ریحانا خواننده مشهور اروپایی+تصاویر http://jaber76.mihanblog.com/post/23 <P><BR></P> <DIV>دکوراسیون داخلی افراد مشهور همواره برای ما جذاب است. زندگی خصوصی سلبریتی ها همیشه برای مردم جذاب بوده است و کوچکترین موضوعات پیرامون آنها زیر ذره بین مردم و البته طراحان مد و فشن است. ریحانا خواننده معروف و البته پرحاشیه چندی پیش یکی از خانه های خد را برای فروش گذاشت . با هم در ادامه <STRONG>دکوراسیون منزل ریحانا</STRONG> را می بینیم. <P></P> <H2>دکوراسیون منزل ریحانا</H2> <P>ریحانا اولین خوانندهٔ زن اهل باربادوس و دومین هنرمند باربادوسی است که موفق به دریافت جایزه گرمی شده است. <BR>اولین آلبوم ریحانا در سال ۲۰۰۵ به بازار آمد. <BR>ریحانا آلبوم دوم خود را با تاخیر یک ساله ای با نام دختری مثل من به فروشگاه های شهر روانه کرد. <BR>سال بعد نیز با آلبوم دختر خوب بد شد منتقدان را متعجب کرد، و در همین زمان بود که به <BR>شهرت و محبوبیت رسید.</P> <P><STRONG>ری ری پاهای خود را ۱ میلیون دلار بیمه کرده است! </STRONG></P> <P>اشتباه نخوانده اید، ریحانا در سال ۲۰۰۷ میلادی پاهای خود را به مبلغ ۱ میلیون دلار بیمه نمود.</P> <P><STRONG>ریحانا سبزیجات دوست ندارد </STRONG></P> <P>ریحانا بیشتر به خوردن میوه و نوشیدن آب علاقه دارد و سبزیجات را دوست ندارد و تا حد امکان از <BR>مصرف آن ها خوددداری می نماید. وی همچنین از غذاهای هندی، چینی، مکزیکی و ژاپنی فراری است و حاضر به صرف آن ها نیست.</P> <DIV id=attachment_41175 class="wp-caption aligncenter"><IMG class="size-img_500_500 wp-image-41175" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-500x212.jpg" width=500 height=212 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-500x212.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-300x127.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون داخلی منزل ریحانا</H4></DIV> <P>در سال ۲۰۰۹ میلادی، ریحانا وی نتوانست در پنجاه و یکمین مراسم جوایز گرمی حاضر شود. <BR>بعدها اعلام کرد که دلیلش این بوده که کریس براون، نامزدش، او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. <BR>در دادگاه رسیدگی به این شکایت، براون مجرم شناخته شد.</P> <P><STRONG>یکی از زنان تاثیرگذار جهان </STRONG></P> <P>در سال ۲۰۱۲، مجله تایم، ریحانا را در جایگاه بیستم در فهرست «۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان» دسته بندی کرد.</P> <P>اکثر خوانندگان و ستارگان مشهور دنیا دارای چندین خانه و پنت هاوس هستند که ارزش <BR>هرکدام نیز معمولا چند ده میلیون دلار است. <BR>اخیرا ریحانا منزل سابق را خود را به فروش گذاشته است و قیمت آن ۱۴٫۶ میلیون دلار می باشد. <BR>تصاویری که در زیر مشاهده خواهید کرد مربوط به منزل همین خواننده معروف بوده که در فضایی بزرگ ساخته شده <BR>است.</P> <DIV id=attachment_41176 class="wp-caption aligncenter"><IMG class="size-img_500_500 wp-image-41176" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-1-500x301.jpg" width=500 height=301 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-1-500x301.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-1-300x181.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-1.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون منزل زیبای ریحانا</H4></DIV> <H3 style="TEXT-ALIGN: right" align=center>آشنایی با دکوراسیون منزل ریحانا</H3> <P>این خانه دارای ۷ اتاق خواب ، ۹ سرویس بهداشتی بوده و باغی به متراژ ۵۵۰ متر را داراست. <BR>دیوارهای شیشه ای باعث زیباتر شدن این خانه شده است. <BR>این عمارت دارای یک استخر بسیار شیک و بزرگ نیز می باشد. <BR>ریحانا به مدت ۲ سال این خانه را با قیمت ماهی ۶۵۰۰۰ دلار (شصت و پنج هزار دلار) به اجاره <BR>داده بود.</P> <DIV id=attachment_41177 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="دکوراسیون منزل ریحانا خواننده مشهور" class="wp-image-41177 size-full" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-2.jpg" width=450 height=606 sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-2.jpg 450w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-2-223x300.jpg 223w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون منزل ریحانا خواننده مشهور</H4></DIV> <DIV id=attachment_41178 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="دکوراسیون خانه ریحانا" class="wp-image-41178 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-3-500x303.jpg" width=500 height=303 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-3-500x303.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-3-300x182.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-3.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون خانه ریحانا</H4></DIV> <DIV id=attachment_41179 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="چیدمان منزل ریحانا" class="wp-image-41179 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-4-500x301.jpg" width=500 height=301 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-4-500x301.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-4-300x181.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-4.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>چیدمان منزل ریحانا</H4></DIV> <DIV id=attachment_41180 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="دکوراسیون داخلی منزل ریحانا" class="wp-image-41180 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-5-500x334.jpg" width=500 height=334 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-5-500x334.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-5-300x200.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-5.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون داخلی منزل ریحانا</H4></DIV> <DIV id=attachment_41181 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="طراحی زیبای منزل ریحانا" class="wp-image-41181 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-6-500x334.jpg" width=500 height=334 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-6-500x334.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-6-300x200.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-6.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>طراحی زیبای منزل ریحانا</H4></DIV> <DIV id=attachment_41182 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="فضای بیرونی منزل ریحانا" class="wp-image-41182 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-7-500x334.jpg" width=500 height=334 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-7-500x334.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-7-300x200.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-7.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>فضای بیرونی منزل ریحانا</H4></DIV> <DIV id=attachment_41183 class="wp-caption aligncenter"><IMG title="دکوراسیون منزل خواننده مشمهور" class="wp-image-41183 size-img_500_500" alt="دکوراسیون منزل ریحانا" src="http://www.niksalehi.com/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-8-500x334.jpg" width=500 height=334 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="/decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-8-500x334.jpg 500w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-8-300x200.jpg 300w, /decoration/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/دکوراسیون-داخلی-خانه-ریحانا-خواننده-م-8.jpg 550w"> <P></P> <H4 class=wp-caption-text>دکوراسیون منزل خواننده مشمهور</H4></DIV> <P align=right>اتاق ـ روزباتو</P></DIV> <P><BR><BR><A href="https://www.niksalehi.com/decoration/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85/" rel=nofollow target=_blank>دکوراسیون داخلی خانه ریحانا خواننده مشهور اروپایی+تصاویر</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-05-27T08:20:14+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده موانع موفقیت کدام‌اند؟ http://jaber76.mihanblog.com/post/22 <P><BR></P> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px" readability="61.865357887422"> <P style="TEXT-ALIGN: right">روزنامه آرمان: همه می‌خواهند در کاری که انجام می‌دهند موفق باشند. همه ما تلاش‌ می‌کنیم به موفقیت دست یابیم. درنتیجه، دائما از خود می‌پرسیم که چگونه می‌توان موفق‌تر شد و به راه‌های مختلف موفق‌شدن فکر می‌کنیم. برای موفقیت روش‌های جالب و امیدبخش بسیاری وجود دارد، مانند کسب عادات سودمند برای افزایش کارایی.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">اما معمولا وجه دیگر ماجرا را نادیده می‌گیریم، ما چندان به موانع موفقیت توجه نمی‌کنیم و این شاید خنده‌دار باشد، زیرا ما در جستجوی موفقیت هستیم ولی کاملا فراموش می‌کنیم چه موانعی ما را از رسیدن به اهدافمان بازمی‌دارند. بخش زیادی از زمان‌مان را صرف جستجوی موفقیت می‌کنیم اما از خود نمی‌پرسیم چه چیزی‌هایی مانع موفقیت‌مان می‌شوند. درنتیجه بارها با مشکلات مشابه روبه‌رو می‌شویم. وقت آن رسیده که این مسئله را حل کنیم. در این مقاله موانع موفقیت را با هم بررسی می‌کنیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="موانع موفقیت" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="موانع موفقیت" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/2/4/1649203_930.jpg" width=500 height=312></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>نداشتن چشم‌انداز</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">افراد زیادی درباره اهمیت هدفمندی صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند: «پیش از آنکه کاری را شروع کنید، هدفتان را مشخص کنید.» ما به این نصیحت عمل می‌کنیم و به هدف‌های بزرگی فکر می‌کنیم که می‌خواهیم آنها را عملی کنیم. تصمیم می‌گیریم نمرات عالی کسب کنیم، شغل پردرآمد داشته باشیم، ترفیع بگیریم و غیره. اگر چیزی را می‌خواهی، کافی است برای خودت هدف تعیین کنی و برای رسیدن به آن تلاش کنی. اما برای دنبال‌ کردن اهداف‌مان به‌اندازه کافی باانگیزه و مصمم نیستیم و دلیلی برای ادامه دادن و پیمودن باقی مسیر موفقیت نداریم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">چیزی تشویق‌مان نمی‌کند که حتی به بزرگ‌ترین مشکلاتی که با آنها روبه‌رو می‌شویم توجه کنیم.ممکن است برای مدت کوتاهی هدف‌های‌مان را باانگیزه زیاد دنبال کنیم، اما کم‌کم انگیزه‌مان کاهش می‌یابد تا اینکه درنهایت به چیزی کمتر رضایت می‌دهیم.علت این اتفاق آن است که بیشتر افراد چشم‌اندازی اساسی از زندگی‌شان ندارند. کار آنها مانند ساختن مجلل‌ترین خانه ها بدون ساختن پی است. درنتیجه بیشتر تلاش‌هایشان از همان اول محکوم به شکست است. اگر از این زاویه به قضیه نگاه کنیم، نداشتن چشم‌انداز یکی از بزرگ‌ترین موانع موفقیت است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">یک چیز بین همه آدم‌های بسیار موفق مشترک است و آن، داشتن چشم‌انداز است. این احساس که برای هدفی بزرگ‌تر تلاش می‌کنید، انگیزه و مقاومت شما را افزایش می‌دهد. این کار شاید یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب انگیزه باشد. انگیزه به شما کمک می‌کند تا از پس همه مشکلات بربیایید. اراده و تمرکز بالا برای رسیدن به موفقیت ضروری است، اما درنهایت داشتن هدف مناسب، موفقیت‌های بزرگ را از موفقیت‌های کوچک جدا می‌کند.اگر چشم‌اندازی داشته باشید که به شما انگیزه‌ بدهد، وقتی همه کم می‌آورند شما هم‌چنان ادامه می‌دهید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>عدم تمرکز</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">یکی دیگر از موانع اصلی موفقیت، ناتوانی در متمرکز کردن همه تلاش‌مان بر یک کار خاص است. زندگی مدرن ما را با مفهوم مشغولیت‌های چندگانه و دیگر دل‌مشغولی‌های متنوع ولی بی‌فایده آشنا کرده است که دائم حواس ما را پرت‌ می‌کنند. درنتیجه، بیشتر تلاش‌هایمان صرفا به‌خاطر عدم انضباط و تمرکز لازم بی‌نتیجه می‌مانند. این کار یکی از بزرگ‌ترین موانع موفقیت است.اکثر مردم پروژه‌های ناتمام بسیاری دارند. ممکن است این پروژه‌ها در آغاز جذاب بوده باشند اما آنها با اولین چالش، به‌سرعت سراغ پروژه دیگری می‌روند.پریدن از پروژه‌ای به پروژه دیگر نسبتا آسان است اما راه به جایی نمی‌برد. این کار کمکی به موفقیت شما نمی‌کند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">از دیگر مسائلی که معمولا همزمان با کمبود تمرکز پیش می‌آید، آن است که بی اینکه متوجه باشیم وقت‌مان را هدر می‌دهیم. اگر بر رؤیاها و هدف‌هایمان تمرکز نکنیم، از زمان‌مان به‌نحو موثر استفاده نخواهیم کرد. درنتیجه به‌جای آنکه به دنبال موفقیت باشیم، زمان‌مان را صرف کارهایی بی‌فایده می‌کنیم.اجازه ندهید عدم تمرکز مانع رشد شما شود. در عوض، تلاش کنید بر کار فعلی تمرکز کنید. اولویت‌بندی کنید تا کارها را به‌ترتیب انجام دهید. تمام تلاش‌تان را بکنید که حواستان پرت نشود و از همه مهم‌تر، اجازه ندهید مشکلات مانع دنبال کردن رؤیاهایتان شوند. تا زمانی که پروژه تمام نشده است، ‌دست از تلاش برندارید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="موانع موفقیت" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="موانع موفقیت" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/2/4/1649223_683.jpg" width=500 height=333></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000">ضعف اراده</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">برخی به اشتباه فکر می‌کنند موفقیت به‌آسانی به دست می‌آید. حتی بیشتر افراد توقع دارند به‌سادگی در کار خود موفق شوند. چیزی که بیشتر افراد در نظر نمی‌گیرند این است که راه موفقیت از فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیار می‌گذرد. در راه موفقیت با دشواری‌ها، چالش‌ها و موانع بی‌شمار مواجه می‌شوید.تصور اشتباهی که از افراد موفق داریم به‌نحو چشمگیری به این مسئله دامن‌ می‌زند. وقتی به آدم‌های فوق‌العاده موفق نگاه می‌کنیم، دستاوردهای بزرگشان را می‌بینیم، اما در بیشتر موارد تلاش‌هایی که برای به واقعیت پیوستن رؤیاهایشان کرده‌اند پنهان می‌ماند. ما می‌بینیم که این افراد در زندگی‌شان به چه چیزهایی رسیده‌اند، اما از فداکاری‌هایی که کرده‌اند بی‌خبریم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right">حتی از مشکلات و چالش‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو شده‌اند خبر نداریم.در نتیجه این برداشت اشتباه، وقتی در راه موفقیت با سختی‌ و شکست مواجه می‌شویم، اراده لازم برای ادامه مسیر را نداریم.ضعف اراده می‌تواند به مشکلی چالش‌برانگیز در مسیر موفقیت تبدیل شود. اگر کسی اراده قوی نداشته باشد، قدرت ذهنی لازم برای انجام کارهای ضروری و رسیدن به موفقیت را نخواهد داشت.می‌توان اراده را هم‌چون ماهیچه‌ای ذهنی تصور کرد. اگر از آن به‌طور مرتب استفاده کنید، خود‌به‌خود قوی می‌شود. مطالعات بسیار نشان داده‌اند که قدرت اراده و خویشتنداری ارتباط نزدیکی با سطوح بالای موفقیت و شادی دارد.نگذارید ضعف انضباط ‌شخصی و اراده مانع دستیابی به اهداف‌تان شود. بکوشید دائما انضباط شخصی خود را افزایش دهید. با استفاده منظم از قدرت اراده آن را تقویت کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000">ترس</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">مشکل بزرگ دیگری که سر راه موفقیت قرار دارد، ترس است. ترس از آن موانعی‌ است که نباید دست‌ کم گرفته شود.اگر قرار بود همه موانع ممکن اول کار برطرف شود، هرگز هیچ تلاشی صورت نمی‌گرفت.ترس ممکن است به‌شدت مانع رشد شود. اگر هر رخداد یا چالش به نظرمان خیلی خطرناک باشد، ساکن و منفعل خواهیم ماند و عادت‌هایی را برمی‌گزینیم که مانع انجام کارهای ضروری می‌شوند، فقط به دلیل‌ اینکه از مواجه‌شدن با ترس‌های‌مان هراس داریم.ترس به طرق گوناگون مانع موفقیت می‌شود. در هر شکلی که باشد، ترس مانع موفقیت است.ترس می‌تواند بین شما و موفقیت فاصله بیندازد. اگر تاکنون یاد نگرفته‌اید که با ترس‌هایتان مواجه شوید و با آنها مقابله کنید، باید بدانید این ضعف جدی است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>کمال‌گرایی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">کمال‌طلبی مطمئنا مزایای زیادی دارد، باعث می‌شود به‌دنبال استاندارد‌های بالاتری باشیم و تشویقمان می‌کند خودمان را اصلاح کنیم. بدون این اصلاحات پیشرفت و نوآوری ممکن نیست. به همین دلیل کمال‌گرایی می‌تواند بسیار مفید باشد، مخصوصا در کارهایی که جزئیات در آن‌ها مهم است.اما کمال‌گرایی ممکن است تبدیل به مشکلی بزرگ بر سر راه موفقیت شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بیش از اندازه کمال‌‌گرا باشید. هرگاه که خواست ما برای به کمال رساندن کاری بین ما و اهدافمان فاصله بیندازد، کمال‌گرایی تبدیل به مشکل می‌شود.این وسواس که هر کاری را «عالی» انجام دهیم، حواسمان را از چیزی که واقعا مهم است پرت می‌کند و باعث کاهش انعطاف‌پذیری و توانایی ما برای پیشرفت کردن می‌شود.لازم نیست هر کاری را عالی انجام دهید. گاهی اوقات بهتر است زمان‌تان را صرف تمرکز بر یافتن راه‌حل مسائل مهم‌تر بکنید.</P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/707658/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/" rel=nofollow target=_blank>موانع موفقیت کدام‌اند؟</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-04-28T05:44:42+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده رندر مطبوعاتی ال‌جی G7 ThinQ در رنگ مشکی منتشر شد http://jaber76.mihanblog.com/post/21 <P><BR></P> <DIV id=post-222914> <DIV class=article-post-content readability="41.642201834862"> <P>پیش‌تر مجموعه‌ای از رندرهای مطبوعاتی ال‌جی G7 ThinQ در رنگ‌های متفاوت را مشاهده کرده‌ایم. حالا نوبت به نسخه مشکی این هندست رسیده است تا در یک رندر بسیار باکیفیت خودنمایی کند!</P> <P><IMG class="alignnone size-full wp-image-222918 aligncenter" alt="" src="https://itresan.com/wp-content/uploads/2018/04/LG-G7-ThinQ.jpg" width=728 height=621 sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" srcset="https://itresan.com/wp-content/uploads/2018/04/LG-G7-ThinQ.jpg 728w, https://itresan.com/wp-content/uploads/2018/04/LG-G7-ThinQ-450x384.jpg 450w"></P> <P>این رندر توسط ایوان بلاس منتشر شده، بنابراین می‌توان تا حد زیادی از صحت آن اطمینان داشت. در این رندر نیز هیچ چیز غیر قابل پیش بینی را مشاهده نمی‌کنیم. نمایشگر برش خورده، دوربین دوگانه اصلی با چیدمان عمودی، سنسور اثر انگشت در بخش زیرین دوربین و پشت گوشی و نام ال‌جی G7 ThinQ، تمام چیزی است که می‌توانیم از این رندر دریابیم؛ از این رو مطمئنا هیچ‌گاه فراموش نخواهید کرد که این تلفن‌همراه مجهز به فناوری هوش مصنوعی است!</P> <P>نمایشگر ۶.۱ اینچی مورد استفاده در ال‌جی G7 ThinQ، از نوع فول ویژن بوده و وضوح آن ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل خواهد بود. هم‌چنین نسبت تصویر در این هندست ۱۹.۵ به ۹ است. در قلب این اسمارت‌فون نیز چیپست اسنپدارگون ۸۴۵ خواهد تپید. مراسم معارفه ال‌جی G7 ThinQ در تاریخ ۲ مه برگزار خواهد شد.</P></DIV><ASIDE class=via-source /><!-- start:tags --> <P></P><ASIDE class=tags /><!-- end:tags --><!-- start:article footer --> <P></P><FOOTER readability="1.1381733021077"> <P></P><ASIDE class="post-navigation clearfix"></ASIDE> <DIV class=author-box readability="8.2784810126582" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope=""><IMG class="avatar avatar-115 wp-user-avatar wp-user-avatar-115 alignnone photo" alt="امید بکتاش" src="https://itresan.com/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180303_182756_114-115x115.jpg" width=115 height=115> <P></P> <P class=name itemprop="name">امید بکتاش</P> <P itemprop="description">یه عاشق آی‌تی و موضوعات مرتبط با اون که ترجیح میده به‌جای اینکه عشقش تو دلش خاک بخوره، اون رو با دیگران به اشتراک بذاره!</P> <P></P></DIV> <P><!-- end:article author-box --></P></FOOTER> <P><!-- end:article footer --></P></DIV> <P><BR><BR><A href="https://itresan.com/222914/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-g7-thinq-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4/.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%ac%db%8c-g7-thinq-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4/" rel=nofollow target=_blank>رندر مطبوعاتی ال‌جی G7 ThinQ در رنگ مشکی منتشر شد</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-04-20T21:39:40+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده توضیح آموزش و پرورش درباره تدریس زبان روسی در مدارس http://jaber76.mihanblog.com/post/20 <P><BR></P> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px" readability="24"> <P>برترین ها: وزیر آموزش و پرورش ایران به روسیه پیشنهاد کرد که زبان فارسی و روسی در مدارس دو کشور به عنوان زبان دوم آموزش داده شود.</P> <P>«سید محمد بطحایی» به همراه مهدی سنایی سفیر ایران در دیدار با «ویاچسلاو نیکونوف» رئیس کمیته آموزش و علوم دومای روسیه، این مطلب را بیان کرد.</P> <P>وی گفت: دولت ایران قصد دارد انحصار زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم شکسته شود و سایر زبان ها بویژه زبان روسی نیز در ایران گسترش یابد.</P> <P><STRONG>توضیح بطحایی درباره پیشنهاد تدریس زبان روسی در مدارس ایرانی</STRONG></P> <P>توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد به روسیه درباره تدریس زبان روسی در مدارس ایرانی و زبان فارسی در مدارس روسیه: عمل متقابل لازم است</P> <P></P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/705687/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1/" rel=nofollow target=_blank>توضیح آموزش و پرورش درباره تدریس زبان روسی در مدارس</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-02-25T12:51:06+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده با صدای خود پول جابه‌جا کنید +عکس http://jaber76.mihanblog.com/post/19 <P><BR></P> <P>بانک سنگاپوری OCBC به کاربران اپل اجازه می‌دهد تا از طریق Siri اکانت بانکی خود را چک کرده و پول جا‌به‌جا کنند.</P> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px" readability="40.131539044731"> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-TOP: #000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000 1px solid; BORDER-LEFT: #000 1px solid; MARGIN: 4px" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1396/12/6/187611_926.jpg" align=left></DIV> <DIV align=justify readability="25.763457164519"><SPAN id=nwstxtBodyPane>به گزارش صبحانه،</SPAN>دارندگان حساب در این بانک قادرند تا میزان موجودی، جزییات کارت اعتباری، ایجاد پرداخت الکترونیکی را با سرویس موسوم به PayNow از طریق دستور صوتی سیری روی آیفون خود انجام دهند. <P></P> <P>کاربران باید جدیدترین نسخه اپلیکیشن بانک OCBC را در کنار آی او اس 11 به بالا داشته باشند و با گفتن Hey Siri, what’s my balance یا how much money do I have in my bank account از موجودی خود مطلع شوند.</P> <P>دو تاییدیه حسگر اثر انگشت یا فناوری تشخیص چهره هنگام جابه‌جایی پول ضروری است که روی آیفون موجود است.</P> <P>«آدیتیا گوپتا» مدیر بخش الکترونیکی بانک مذکور گفت: این یک مکالمه دیجیتال است که به صورت بومی دسترسی سریع‌تر را به اکانت بانکی میسر کرده است.</P> <P>قرار است در آینده نزدیک سایر سرویس‌های صوتی متعلق به کمپانی‌های دیگر به مجموعه دستور صوتی بانک برای جا‌به‌جایی پول اضافه گردد./خبرآنلاین</P> <DIV align=center> <P></P> <DIV align=center><IMG title="با صدای خود پول جابه‌جا کنید +عکس" style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none" alt="با صدای خود پول جابه‌جا کنید +عکس" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1396/12/6/187612_553.jpg" width=450></DIV></DIV></DIV></DIV> <P><BR><BR><A href="http://sobhanehonline.com/fa/news/157656/%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" rel=nofollow target=_blank>با صدای خود پول جابه‌جا کنید +عکس</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2018-02-09T00:47:20+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده مدل های مختلف برای تزیین کادو ولنتاین http://jaber76.mihanblog.com/post/18 <P><BR></P> <DIV readability="102.69085749037"> <P><STRONG>ستاره</STRONG> در این آموزش 4 مدل زیبا برای تزیین جعبه کادو ولنتاین به شما می آموزد که علاوه بر این که به سادگی درست می شود به وسایل کمی نیاز دارد و زمان کمی می برد. مدل قلب، ستاره و نوار کاغذی از مدل هایی است که در این آموزش وجود دارد.</P> <P></P> <H2 dir=rtl>۱- تزیین کادو ولنتاین با قلب کاغذی</H2> <P>– ابتدا روی مقوا یک قلب به اندازه یک سمت جعبه کادو بکشید. با کاغذ قرمز تعدادی مربع کوچک درست کنید، بعد دو گوشه مربع را روی هم بیاورید تا شبیه قیف بشود و بچسبانید.</P> <P>– وقتی همه قیف ها را درست کردید شروع کنید آنها را به صورت افقی روی قلب مقوایی بچسبانید. این کار را از لبه قلب به سمت داخل انجام دهید. (مطابق تصویر)</P> <P>– برای چسباندن ردیف داخلی باید کمی انتهای قیف را خم کنید و بعد بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با قلب کاغذی" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با قلب کاغذی" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125801_113.jpg" width=500 height=516></P> <P></P> <P>– وقتی همه سطح قلب مقوایی را پوشاندید می توانید آن را روی جعبه کادوی خود بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با قلب کاغذی" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با قلب کاغذی" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125802_806.jpg" width=500 height=504></P> <HR> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800080">همچنین بخوانید:</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000080"><STRONG>جشن ولنتاین با منوی مخصوص ستاره</STRONG></SPAN></P> <HR> <H2 dir=rtl>۲- تزیین کادو ولنتاین با خرده کاغذ</H2> <P>– ابتدا کادو را با یک کاغذ ساده کادو کنید. سپس با کاغذ رنگی قرمز یا صورتی و یا دو سه رنگ مخلوط را خرد کنید. این کار را می توانید با پانچ کاغذ انجام دهید تا کاغذ ها منظم و یک شکل باشند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125803_325.jpg" width=500 height=503> </P> <P></P> <P>– حال روی جعبه نوار چسب بزنید و خرده کاغذ ها را روی آن بچسبانید. ابتدای چسب را روی جعبه بچسبانید بعد ادامه را برعکس آن یعنی طوری که سمت چسبناک آن رو به بالا باشد، انتهای چسب را دوباره روی جعبه بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125804_299.jpg" width=500 height=499> </P> <P></P> <P>– اکنون کادو ولنتاین شما به این زیبایی تزیین شده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با خرده کاغذ" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125805_477.jpg" width=500 height=504></P> <P></P> <HR> <H2>3- تزیین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی</H2> <P>برای این مدل تزیین کادو باید ابتدا یک دایره روی کاغذ بکشید و بعد داخل آن را مدل پیچ حلزونی برش دهید. بعد از لبه مرکزی کاغذ گرفته و به دور هم بپیچانید و انتهای آن را به هم بچسبانید. از این مدل گل چندین عدد در رنگ ها و سایزهای مختلف درست کنید.</P> <P>– سپس روی کاغذ یک قلب به اندازه یک سمت جعبه کادو بکشید و دور آن را ببرید و گل ها را روی آن بچسبانید و روی جعبه کادوی خود بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125806_169.jpg" width=500 height=383></P> <P></P> <P>– همچنین می توانید گل ها را به طور مستقیم روی خود جعبه به حالت قلب بچسبانید.</P> <P>دو مدل از تزیین کادو ولنتاین با این روش:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125807_737.jpg" width=500 height=388></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادو ولنتاین با گل رز کاغذی" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125808_275.jpg" width=500 height=467></P> <HR> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800080">همچنین بخوانید:</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000080"><STRONG>آموزش ساخت جعبه کادویی ولنتاین</STRONG></SPAN></P> <HR> <H2>4- تزیین کادوی ولنتاین با ستاره</H2> <P>می توانید یک برای تزیین جعبه کادوی خود یک ستاره بزرگ درست کنید و روی جعبه کادو بچسبانید. برای درست کردن ستاره ابتدا 7 عدد نوار کاغذی باید درست کنید به صورتی که 3 عدد بزرگ، 3 عدد سایز متوسط و 1 عدد کوچک باشد.</P> <P>– مثل تصویر زیر هر دو طرف نوار را خم کنید و روی هم آورید و به وسط بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125809_594.jpg" width=500 height=328> </P> <P></P> <P>– به این ترتیب 3 پاپیون بزرگ و 3 پاپیون متوسط دارید. دانه آخر نوار که کوچک است را به حالت دایره کوچک دور هم بپیچانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125810_580.jpg" width=500 height=207> </P> <P></P> <P>– حال دو تا از پاپیون های بزرگ را به حالت ضربدری روی هم چسبانده و دانه آخر را نیز وسط آنها بچسبانید. همین کار را برای پاپیون های متوسط نیز انجام دهید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125811_480.jpg" width=497 height=205></P> <P></P> <P>– حال ستاره متوسط را داخل ستاره یزرگ بچسبانید به طوری که پره های آنها یکی در میان باشد. سپس حلقه کوچک را وسط ستاره بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125813_813.jpg" width=500 height=250></P> <P></P> <P>– اکنون ستاره را روی جعبه کادو ولنتاین بچسبانید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین کادوی ولنتاین با ستاره" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125812_625.jpg" width=500 height=600></P> <P></P> <HR> <H2>مدل های متنوع تزیین جعبه کادو ولنتاین</H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="تزئین جعبه کادو ولنتاین" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125814_275.jpg" width=500 height=500></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125815_536.jpg" width=500 height=683></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125816_906.jpg" width=500 height=332></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" class=image_btn style="MARGIN: 0px" alt="عکس تزئین جعبه کادو ولنتاین" src="http://setare.com/files/fa/news/1396/11/19/125817_302.jpg" width=500 height=373> </P> <P></P> <P>همچنین می توانید به جای کادوی ولنتاین یک <SPAN style="COLOR: #000080"><STRONG>گل رز زیبا با پول کاغذی</STRONG></SPAN> درست کنید و به عشق خود هدیه بدهید.</P> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800080"><STRONG>گروه خانه داری ستاره</STRONG></SPAN></P> <P></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://setare.com/fa/news/19531/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%88-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/" rel=nofollow target=_blank>مدل های مختلف برای تزیین کادو ولنتاین</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3> text/html 2017-12-27T03:37:36+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده فال روزانه چهارشنبه 6 دی 1396 http://jaber76.mihanblog.com/post/17 <P><BR></P> <DIV readability="67"> <P><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><STRONG>فروردین</STRONG></SPAN></P> <P>حالا که چیز زیادی تا پایان امسال نمانده است فکرتان درگیر وضعیت کاریتان شده است و این که چقدر در کارتان موفق هستید و چه کارهایی برای بهتر شدن موقعیت خود می توانید انجام دهید. آتش جاه طلبی بیشتر از هر زمان دیگری در وجود شما زبانه می کشد و می خواهید هر چه سریعتر به اهدافتان برسید، اما ابتدا باید ببینید از ابتدای سال تا کنون چه کارهایی در جهت رسیدن به اهدافتان انجام داده اید و کارها و انتخاب هایتان تا چه حد درست و تا چه حد اشتباه بوده اند. درست است که ذهنتان درگیر دغدغه های حرفه ای است، اما عشقتان در انتظار عملی کردن وعده هایی است که برای امروز به او داده بودید، پس او را منتظر نگذارید.</P> <P><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><STRONG>اردیبهشت</STRONG></SPAN></P> <P>باور این که چیز زیادی از امسال باقی نمانده است برای شما دشوار است و احساس می کنید از زمانتان به خوبی استفاده نکرده اید، اما جلوی گذشت زمان و فرا رسیدن آینده را نمی توانید بگیرید، همان طوری که کاری برای تغییر گذشته از دستتان برنمی آید. تنها زمانی که در دستان شماست زمان حال است و باید سعی کنید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و از اشتباهات گذشته خود درس عبرت بگیرید. شاید با خودتان فکر کنید که چطور می توانید وضعیت حرفه ای خو را بهبود ببخشید؛ در حال حاضر بهترین گزینه برای شما افزایش دانشتان از طریق ادامه تحصیل و یا گذراندن دوره های تکمیلی مرتبط با تخصصتان می تواند باشد.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">خرداد</SPAN></STRONG></P> <P>شما امروز به فکر این هستید که چگونه می توانید رسیدن به اهدافتان را برای خودتان راحتتر کنید. قطعا اولین کاری که باید انجام دهید این است که نقشه هایتان را دوباره و ده باره از نظر بگذرانید و تمام احتمالات را در نظر بگیرید. دوم این که از افرا مورد اعتماد و همچنین متخصص تقاضای مشاوره و همفکری کنید. و در نهایت این را به یا داشته باشید که هیچ میان بری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد و در راه سیدن به خواسته هایتان باید تلاش کنید و عرق بریزید. امروز شما مهات فوق العاده ای در گوش کردن به حرف های دیگران دارید و می توانید برای آنها همچون مشاوری دلسوز باشید. خودتان را برای در آغوش گرفتن آنها و پاک کردن اشک هایشان آماده کنید.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">تیر</SPAN></STRONG></P> <P>امروز با مرور خاطرات گذشته در ذهنتان احساس گرفتگی و ناراحتی می کنید و به ویژه روابط عاطفیتان ذهنتان را درگیر کرده اند. با خودتان آن چه از یک رابطه عاطفی ایده آل انتظار دارید را یک بار دیگر مرور کنید تا ببینید آنقدرها که فکر می کرده اید هم از خواسته ها و نیازهایتان مطمئن نیستید. شما اهداف خیلی بزرگی در سر دارید اما فقط برای احساس امنیت و آرامش می خواهید زندگیتان را به همان صورتی که هست ادامه دهید و از دنبال کردن رویاهایتان می ترسید. اما یادتان باشد که اگر اهداف و رویاهایتان شما را نمی ترسانند به اندازه کافی بزرگ نیستند و باید تغییر کنند. هر چیزی غیر ممکن به نظر می رسد مگر این که یک نفر خلافش را ثابت کند.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">مرداد</SPAN></STRONG></P> <P>شما تصمیم گرفته اید که اهمیت بیشتری به سلامتی خود بدهید و رژیم غذایی و برنامه ورزشیتان را به طور جدی سر و سامان بدهید.با وجود این که این ایده خیلی خوب و در عین حال ساده به نظر می رسد، باید کمی بیشتر به آن فکر کنید و مرز بین واقعیت و آنچه غیر ممکن است را تشخیص دهید. به نفعتان است که به جای تحولات کلی اما موقتی، با قدم های کوچک شروع کرده و کم کم پیش بروید. امروز شخصیت شما بسیار قدرتمند است و چیز خاصی وجودتان را فرا گرفته که بعضی ها را جذب کرده و برخی دیگر را می ترساند. قدرت شخصیت شما می تواند برای اطرافیانتان منبع تجربه ها و احساسات تازه ای باشد، پس احساس خود را مخفی نکنید.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">شهریور</SPAN></STRONG></P> <P>شما در آماده کردن لیست کارهایی که باید انجام دهید و برنامه ریزی برای آنها مهارت ویژه ای دارید و اکنون آماده اید تا برای آینده خود با جزئیات کامل و به صورت دقیق برنامه ریزی کنید. با این حال اوضاع در چند ماه آینده چندان قابل پیش بینی نخواهد بود و باید وسواس بیشتری در برنامه ریزی هایتان داشته باشید. البته جای هیچگونه نگرانی نیست، زیرا این برنامه ریزی ها همیشه قابل تغییر هستند و تصمیماتی که اکنون می گیرید شما را تا ابد محکوم به پایبندی به آنها نمی کند. انرژی مثبتی که امروز از اطرافیانتان دریافت می کنید می تواند برای ایجاد تغییراتی جدی و تصمیماتی بزرگ در رابطه با زندگی شخصی و خانوادگیتان برای شما بسیار الهام بخش باشد.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">مهر</SPAN></STRONG></P> <P>فشاری که در چند هفته گذشته روی شانه هایتان بوده است دارد از بین می رود و می توانید روی مسائل شخصی خود تمرکز کنید. شاید به فکر عوض کردن محل زندگیتان و یا ایجاد تغییرات کلی در دکوراسیون منزلتان باشید، اما عاقلانه تر این است که قبل از دست به کار شدن یک بار دیگر به آنچه می خواهید انجام دهید خوب فکر کنید. پیش از آن که راه جدیدی را در پیش بگیرید باید تمام جنبه های مادی و معنوی آن را از نظر بگذرانید و بر اساس نتیجه این بررسی تصمیم گیری کنید. مجبور نیستید برای امروزتان زیاد پایبند برنامه ریزی های زمانی باشید، دستت خودتان را باز بگذارید و کارها را به همان ترتیبی که دلتان می خواهد انجام دهید.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">آبان</SPAN></STRONG></P> <P>شما تا کنون سالی طولانی و پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشته اید و حالا که به عقب نگاه می کنید از این که زمان چطور به این سرعت گذشته تعجب می کنید و نگران این هستید که مبادا از وقتتان به درستی استفاده نکرده باشید. هنوز هم دیر نشده است و می توانید از زمانی که باقی مانده به درستی استفاده کنید تا زمانتان را بیش از این با برنامه ریزی اشتباه و کارهای بیهوده از دست ندهید. اگر احساس می کنید کارهایتان به هم گره خورده اند امروز را به خودتان استراحت بدهید تا بتوانید مهار افکار و احساسات خود را دوباره در دست بگیرید. این که بخواهید تحت تأثیر شرایط فعلی عشقتان را به باد انتقادهای نابجا بگیرید اصلا منصفانه نیست، مواظب رفتار خودتان باشید.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">آذر</SPAN></STRONG></P> <P>این اواخر بیش از اندازه پول خرج کرده و حالا به مشکل برخورده اید و باید باقی مانده پولتان را بودجه بندی کنید و یا از دیگران پول قرض کرده یا با اضافه کاری کمبودهایتان را جبران کنید، اما متاسفانه امروز اطلاعات کافی برای یک برنامه ریزی صحیح و موثر را در اختیار ندارید. به جای ایجاد تغییرات اساسی امروز در آرامش به بررسی وضعیت موجود ادامه دهید. شاید احساس کرده باشید طی چند هفته اخیر چیزی در محیط خانواده تان تغییر پیدا کرده است و امروز به واقعیت مسئله پی خواهید برد. در واقع یکی از نزدیکان شما در حال پشت سر گذاشتن برخی تغییرات اساسی بوده است و شما باید در کنار او بوده و در این زمینه یاری اش کنید.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">دی</SPAN></STRONG></P> <P>حالا که شلوغی و هیاهویی که این اواخر دور و برتان را فرا گرفته بود دارد فرو می خوابد می توانید به روال عادی کارهایتان بازگردید و رویاهای بزرگی که برای رسیدن به موفقیت دارید را دنبال کنید. با وجود جاه طلبی و میلی که به داشتن یک زندگی بهتر در خود احساس می کنید و دلتان می خواهد هر چه سریعتر دست به عمل بزنید، به نفعتان است که با سرعتی کمتر جلو بروید تا دچار سرنوشت خرگوش در داستان مسابقه لاک پشت و خرگوش نشوید. برای رسیدن به آنچه می خواهید باید پیش از هر کاری تمام جزئیات نقشه هایتان را با دقت از نظر بگذرانید. برخی از مردم بخاطر شانسشان موفق می شوند، اما اکثر آنها با اراده و پشتکار به موفقیت دست پیدا می کنند.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">بهمن</SPAN></STRONG></P> <P>احتمالا این اواخر زیاد نتوانسته اید با خودتان تنها باشید، اما اکنون فرصتی دست داده است تا کمی در عالم خودتان فرو بروید و افکار و ایده هایی که در سر دارید را مورد بررسی قرار دهید. شما احساس می کنید که باید کار بزرگی انجام دهید، اما نمی دانید که این کار دقیقا چیست. برنامه ریزی برای آینده تان به زودی برایتان خیلی راحت تر خواهد شد، بهتر است فعلا صبر کنید تا از لحاظ روانی به آرامش دست پیدا کنید. امروز اگر حتی بتوانید یکی از پروژه هایی که برایتان اهمیت دارند را به انجام برسانید هم از نتیجه کارتان راضی خواهید بود و واکنش های مثبت اطرافیانتان هم به احساس رضایت و افتخار شما خواهند افزود.</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff00ff">اسفند</SPAN></STRONG></P> <P>شما بیش از هر زمان دیگری مصمم هستید تا اهداف و رویاهای خود را عملی کنید. خیالتان راحت باشد، تلاش و پشتکار شما را هر چقدر که بخواهید به سوی قله های مورد نظرتان پیش خواهند برد. با این حال در نظر داشته باشید عاقلانه تر این است که زیاد عجله نکنید، در غیر این صورت در میانه راه دائم مجبور خواهید شد به عقب بازگردید تا ریزه کاری هایی که از قلم انداخته اید را جبران کنید. سعی کنید هر کاری را یا درست و کامل انجام دهید و یا اصلا انجام ندهید. شما همیشه فردی خوش اخلاق و خوشرو هستید، اما نگرانی هایی که در مورد ربطه عاطفیتان دارید خنده را از لب هایتان ربوده اند. یادتان باشد عاشقی نباید همیشه همراه با غم و غصه باشد.</P> <P></P> <P dir=rtl><STRONG>تهیه شده: مجله اینترنتی ستاره</STRONG></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://setare.com/fa/news/17973/%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-6-%D8%AF%DB%8C-1396" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d8%af%db%8c-1396/" rel=nofollow target=_blank>فال روزانه چهارشنبه 6 دی 1396</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="فال روزانه چهارشنبه 6 دی 1396" href="http://mofidestan.ir/%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d8%af%db%8c-1396/" rel=nofollow target=_blank>فال روزانه چهارشنبه 6 دی 1396</A><BR><A title="فال روزانه چهارشنبه 6 دی 1396" href="http://mofidestan.ir/%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d8%af%db%8c-1396/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d8%af%db%8c-1396/</A> text/html 2017-12-02T05:09:51+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده باگ در macOS High Sierra: امکان دسترسی روت بدون نیاز به پسورد http://jaber76.mihanblog.com/post/16 <P><BR></P> <DIV id=post-203901> <DIV class=article-post-content readability="48.529625951672"> <P>هر زمان که سیستم‌عاملی به بازار عرضه می‌شود، پس از مدتی، یک یا دو ایراد گیج‌کننده در آن سیستم‌عامل به چشم می‌آید. امروز macOS قربانی این موضوع شده و این باگ، نسبت به باگ‌هایی که تا به‌حال وجود داشته‌اند، مشکل بزرگی به شمار می‌آید. متاسفانه این باگ، مشکلات امنیتی فوق‌العاده‌ای را به وجود می‌آورد. بنابراین، در صورتی‌که صاحب یک کامپیوتر مک با سیستم‌عامل macOS High Sierra هستید، بایستی مطلب پیش‌رو را مطالعه نمایید. راه حل ساده‌ای برای این مشکل وجود دارد که خودتان، شخصا می‌توانید آن‌را اعمال کنید.</P> <P><IMG class="alignnone size-full wp-image-203905 aligncenter" alt="" src="https://itresan.com/wp-content/uploads/2017/11/gsmarena_001-18.jpg" width=728 height=455 sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" srcset="https://itresan.com/wp-content/uploads/2017/11/gsmarena_001-18.jpg 728w, https://itresan.com/wp-content/uploads/2017/11/gsmarena_001-18-450x281.jpg 450w"></P> <P>اولین مشکل این است که باگ مذکور، به شما یا هر فرد دیگری امکان دسترسی ریشه‌ای به کامپیوترتان بدون نیاز به پسورد و به عنوان مدیر سیستم را می‌دهد. تنها کاری که شما بایستی انجام دهید این است که به هنگام لاگین کردن، در فیلد نام‌کاربری، کلمه root را وارد کنید و فیلد کلمه عبور را خالی بگذارید و سپس، کلید بازگشت را چندین بار فشار دهید (یا بر روی دکمه Login، چندین نوبت کلیک کنید). بدین ترتیب، فورا به عنوان یک ابرکاربر (Superuser)، وارد سیستم می‌شوید؛ بدین معنا که شما مجوزهای لازم برای خواندن یا نوشتن فایل‌های سیستمی، شامل آن‌چه که در سایر اکانت‌های macOS وجود دارد را در اختیار خواهید داشت.</P> <P>نیازی به گفتن ندارد که این موضوع، ناخوشایند است. با این‌حال، در این‌جا راه‌حل سریعی وجود دارد که تا زمان رفع این حفره امنیتی از سوی اپل، با اعمال آن می‌توانید خاطر خود را آسوده نمایید. کاری که شما بایستی انجام دهید، تعیین یک پسورد روت است. یک پنجره ترمینال را اجرا کنید و عبارت “sudo passwd -u root” را تایپ نمایید. سپس پسورد خود را وارد کرده و در ادامه، یک پسورد جدید را برای کاربر ریشه‌ای (مدیر سیستم) انتخاب کنید. با انجام این کار، باگ مذکور دیگر وجود نخواهد داشت.</P> <P>در اقدامی امیدوارکننده، اکنون شرکت اپل به این مشکل توجه کرده و با کار خستگی‌ناپذیر خود، تلاش می‌کند تا این مشکل را در اسرع وقت برطرف نماید.</P></DIV><ASIDE class=via-source /><!-- start:tags --> <P></P><ASIDE class=tags /><!-- end:tags --><!-- start:article footer --> <P></P><FOOTER readability="2.7755610972569"> <P></P><ASIDE class="post-navigation clearfix"></ASIDE> <DIV class=author-box readability="11.45625" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope=""><IMG class=" avatar avatar-115 photo user-8518-avatar" alt="" src="https://itresan.com/wp-content/plugins/user-avatar/user-avatar-pic.php?src=https://itresan.com/wp-content/uploads/avatars/8518/1507133014-bpfull.jpg&amp;w=115&amp;id=8518&amp;random=1507133014" width=115 height=115> <P></P> <P class=name itemprop="name">امیرکیوان گوهری</P> <P itemprop="description">از زمان تحصیل در رشته کامپیوتر، به مطالعه و تحلیل اخبار حوزه‌های فناوری‌اطلاعات، کامپیوتر، هوش‌مصنوعی و گجت‌های هوشمند علاقه ویژه‌ای پیدا کردم. همیشه به دنبال یافتن فضایی تعاملی، علمی و دوستانه بودم تا بتوانم اطلاعات خود را با سایرین به اشتراک بگذارم. از اینکه وب‌سایت آی‌تی‌رسان، این فرصت را در اختیار من قرار داد، بسیار خوشحالم.</P> <P></P></DIV> <P><!-- end:article author-box --></P></FOOTER> <P><!-- end:article footer --></P></DIV> <P><BR><BR><A href="https://itresan.com/203901/%D8%A8%D8%A7%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-macos-high-sierra-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87/.html" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1-macos-high-sierra-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87/" rel=nofollow target=_blank>باگ در macOS High Sierra: امکان دسترسی روت بدون نیاز به پسورد</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="باگ در macOS High Sierra: امکان دسترسی روت بدون نیاز به پسورد" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1-macos-high-sierra-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87/" rel=nofollow target=_blank>باگ در macOS High Sierra: امکان دسترسی روت بدون نیاز به پسورد</A><BR><A title="باگ در macOS High Sierra: امکان دسترسی روت بدون نیاز به پسورد" href="http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1-macos-high-sierra-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1-macos-high-sierra-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87/</A> text/html 2017-11-26T01:34:57+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده غذاهای خوشمزه مخصوص پاییز و زمستان http://jaber76.mihanblog.com/post/15 <P><BR></P> <DIV readability="44.866973230416"> <P><SPAN readability="29.911315486944" itemprop="articleBody"><B style="FLOAT: right">اتاق خبر 24: </B></P> <P>در <STRONG>هوای سرد</STRONG> فقط وقت پوششهای گرم برای بدن نیست، بلکه زمان کدو تنبل لذیذ، کدو مسمایی خوش عطر و سایر <STRONG>مواد غذایی</STRONG> پاییزی مورد علاقه‌ی شماست. <BR>کدوی بلوطی شکم پر سوپ تورتلینی با اسفناج و گوجه فرنگی خوراک زمستانی خوراک پاییزی پوره‌ی بلغور جوی دو سر و کدو تنبل </P> <DIV class="dnd-widget-wrapper context-full type-image"> <DIV class=dnd-atom-rendered><!-- scald=168266:full --><IMG title="غذاهای پاییزی و زمستانی1" alt="غذاهای پاییزی و زمستانی1" src="http://otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1396/09/04/pic-158254-1511592418.jpg?itok=bco9CgDR" width=480 height=248 typeof="foaf:Image"><!-- END scald=168266 --></DIV></DIV> <P><BR>هنگامیکه وارد زمستان می‌شویم، در همه جا می‌توانیم کدو تنبل ببینیم. این گیاه نارنجی رنگ، دارای مواد مغذی مانند ویتامین A، C، E و همچنین مقدار زیادی فیبر است.<BR>پوره‌ی کدو و بلغور جو یک راه عالی برای اضافه کردن تعدادی ماده‌ی مغذی به صبحانه‌ی شما است. اول از همه با توجه به دستورالعمل روی بسته بندی بلغور جو، آن را آماده کنید.<BR>وقتی پخت بلغور جو رو به پایان است، یک قاشق غذاخوری پوره‌ی کدو تنبل به آن اضافه کرده و بخوبی با هم مخلوط کنید.<BR>سپس به آن دارچین یا ادویه‌ی کدو، یک قاشق چایخوری عصاره‌ی وانیل، و کمی عسل یا شربت افرا اضافه کنید، و بخوبی با هم مخلوط نمایید. روی آن را با تکه‌های گردو و کمی دارچین تزئین کنید، و آن را بصورت گرم سرو نمایید.<BR>کدوی بلوطی شکم پر<BR>کدوی بلوطی شکم پر سوپ تورتلینی با اسفناج و گوجه فرنگی خوراک زمستانی خوراک پاییزی پوره‌ی بلغور جوی دو سر و کدو تنبل <BR></P> <DIV class="dnd-widget-wrapper context-full type-image"> <DIV class=dnd-atom-rendered><!-- scald=168267:full --><IMG title="غذاهای پاییزی و زمستانی2" alt="غذاهای پاییزی و زمستانی2" src="http://otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1396/09/04/pic-158255-1511592418.jpg?itok=fCORiMKI" width=480 height=320 typeof="foaf:Image"><!-- END scald=168267 --></DIV></DIV> <P>وقتی هوا رو به سردی می‌رود، کدوی مسمایی فراوان می‌شود. کدوی مسمایی انواع و طعم‌های مختلفی دارد، و یک سبزی چند منظوره است. کدوی اسپاگتی (کدویی که بعد از پخته شدن رشته رشته می‌شود) در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته، اما این دستور غذا به کدوی بلوطی نیاز دارد. کدوی بلوطی نیز بسیار متنوع است و طعم لذیذی دارد.<BR>برای تهیه‌ی این غذا، یک کدوی بلوطی را نصف کنید و داخل آن را خالی کنید. این دو نیمه را در روی یک کاغذ مخصوص آشپزی قرار دهید و روی آنها کمی روغن زیتون بریزید.<BR>فر را از قبل تا ۴۰۰ درجه‌ی فارنهایت گرم کنید و کدو را بمدت ۴۵ دقیقه در آن قرار دهید.<BR>وقتی کدو در حال پختن است، دانه‌های گندم کامل را با توجه به دستورالعمل روی بسته بندی آماده کنید. وقتی دانه‌های گندم پخته شدند، به آنها نمک و فلفل اضافه کنید و آن‌ها را با کشمش و نخود مخلوط کنید. این مخلوط را با قاشق در داخل هر نیمه کدو بریزید و سپس سرو کنید.<BR><STRONG>آش</STRONG><BR></P> <DIV class="dnd-widget-wrapper context-full type-image"> <DIV class=dnd-atom-rendered><!-- scald=168268:full --><IMG title="غذاهای پاییزی و زمستانی3" alt="غذاهای پاییزی و زمستانی3" src="http://otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1396/09/04/pic-158256-1511592418.jpg?itok=Z3yfvsBF" width=480 height=320 typeof="foaf:Image"><!-- END scald=168268 --></DIV></DIV> <P>گرانولای آماده، اغلب پر از مقدار زیادی مواد افزودنی و شکر است. اما تهیه‌ی گرانولای خانگی یک جایگزین عالی است.<BR>اگرچه گرانولا بخاطر انواع آجیل سرشار از کالری است، اما مقدار زیادی فیبر، چربی‌های سالم و پروتئین دارد. در صورت تمایل کمی از آن را به ماست یا اسموتی اضافه کنید یا می‌توانید بعنوان غلات از آن لذت ببرید.<BR>در یک کاسه، جو، گردوی آمریکایی بدون نمک، بادام و گردوی خرد شده را با هم مخلوط کنید. سپس به آن کمی شربت افرا، دارچین و نمک اضافه کنید.</P> <DIV class="dnd-widget-wrapper context-full type-image"> <DIV class=dnd-atom-rendered><!-- scald=168269:full --><IMG title="غذاهای پاییزی و زمستانی4" alt="غذاهای پاییزی و زمستانی4" src="http://otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1396/09/04/pic-158257-1511592418.jpg?itok=PjLhnS1o" width=480 height=320 typeof="foaf:Image"><!-- END scald=168269 --></DIV></DIV> <P>این مخلوط را روی یک کاغذ آشپزی پخش کنید و بمدت ۳۰ دقیقه در یک فر با ۳۰۰ درجه‌ی فارنهایت بپزید. گاهی اوقات آنها را تکان دهید تا زیر و رو شوند. وقتی گرانولا خنک شد، آن را در یک ظرف در بسته‌ی بدون هوا نگهداری کنید تا تازه بماند.<BR><STRONG>سوپ تورتلینی با اسفناج و گوجه فرنگی</STRONG><BR>سوپ غذای راحتی است، اما بسیاری از ما دوست نداریم که برای تهیه‌ی آن، ساعت‌ها وقت بگذاریم. تهیه‌ی این سوپ، بسیار آسان است و طعم و مزه‌ی کاملی دارد. و برای پخت آن به موادی مانند تورتلینی پنیر، سوپ سبزیجات کم سدیم و یک قوطی گوجه فرنگی خرد شده نیاز داریم.<BR>در یک قابلمه‌ی بزرگ، کمی روغن زیتون، یک پیاز خرد شده، و چند حبه سیر ریز شده اضافه کنید. اجازه دهید که سیر و پیاز حدود ۵ دقیقه سرخ شوند.</P> <DIV class="dnd-widget-wrapper context-full type-image"> <DIV class=dnd-atom-rendered><!-- scald=168270:full --><IMG title="غذاهای پاییزی و زمستانی5" alt="غذاهای پاییزی و زمستانی5" src="http://otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1396/09/04/pic-158258-1511592418.jpg?itok=X_Jgxuwq" width=480 height=320 typeof="foaf:Image"><!-- END scald=168270 --></DIV></DIV> <P>سپس سوپ سبزیجات و گوجه فرنگی خرد شده را اضافه کنید. بگذارید این مخلوط جوش بیاید. وقتی به جوش آمد، تورتلینی را اضافه کنید و طبق دستور بسته بندی بپزید.<BR>بعد از اینکه تورتلینی پخته شد، کمی اسفناج اضافه کنید و فورا آن را سرو کنید. اگر می‌خواهید سوپ را دیرتر سرو کنید، موقع گرم کردن مجدد اسفناج را اضافه کنید تا از پخته شدن بیش از حد جلوگیری شود. برای کسانی که گوشت دوست ندارند، اضافه کردن سوسیس ایتالیایی، طعم این سوپ را بخوبی کامل می‌کند.</P> <P></SPAN></P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://otaghkhabar24.com/news/122149" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" rel=nofollow target=_blank>غذاهای خوشمزه مخصوص پاییز و زمستان</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="غذاهای خوشمزه مخصوص پاییز و زمستان" href="http://mofidestan.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" rel=nofollow target=_blank>غذاهای خوشمزه مخصوص پاییز و زمستان</A><BR><A title="غذاهای خوشمزه مخصوص پاییز و زمستان" href="http://mofidestan.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</A> text/html 2017-10-23T22:28:02+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد http://jaber76.mihanblog.com/post/14 <P><BR></P> <DIV readability="66"> <DIV class="image-news pull-right mrxxl image-one"><IMG class=img-responsive alt="گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد" src="http://www.aryanews.com/Incsys/Photo.aspx?image=/Uploads/news1/20171023233427646.jpg&amp;width=300&amp;height=225"></DIV> <P>خبرگزاری آریا – <BR><IMG title="سرطان کبد,پیشگیری از سرطان کبد,عوامل ایجاد سرطان کبد" alt="سرطان کبد,پیشگیری از سرطان کبد,عوامل ایجاد سرطان کبد" src="http://beytoote.com/images/stories/health/hhh532.jpg"><BR>گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد<BR>سرطان کبد پنجمین سرطان شایع جهان و سومین عامل مرگ در مبتلایان به سرطان به شمار می رود.<BR>تحقیقات نشان می دهند که زعفران اثر قابل توجهی در پیشگیری از سرطان کبد دارد. به این صورت که تقسیم سلولی را مهار کرده و مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوز) را تحریک می کند. آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی یک روش طبیعی بدن برای رها شد از سلول های غیر ضروری یا غیر طبیعی است.<BR>اصلی ترین عامل خطر در ابتلا به این سرطان، عفونت مزمن ناشی از ویروس هپاتیت B و C است. <BR>سایر عوامل خطر عبارتند از:<BR>مصرف بیش از حد آهن، کبد چرب، مصرف الکل و مواجهه با سرطان زاهای محیطی که در دخانیات، مواد آرایشی، بنزین و غذاهای فرآوری شده از جمله فرآورده های شیر و گوشت یافت می شوند.<BR>زعفران یک فرآورده گیاهی است که به عنوان ادویه برای ایجاد طعم و رنگ به غذاها افزوده می شود. مطالعات قبلی نشان داده بودند که این گیاه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد سرطان و ضد التهاب است و می تواند به عنوان یک ماده ضد سرطان کاربرد گسترده داشته باشد.<BR>تحقیقات نشان می دهند که مصرف زعفران خطر ایجاد سلول های سرطانی در کبد را مهار کرده، همچنین با مصرف این گیاه کاهش پروتئین هایی که نشانه اولیه وجود سرطان هستند، به وضوح مشاهده می شود و آغاز و روند پیشرفت بیماری به مراتب کندتر می گردد.<BR>این مطالعه ثابت کرد که زعفران با کمک به فرآیند مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز)، جلوگیری از تکثیر بی رویه سلول های سرطانی و اثر ضد التهابی نقش ضد سرطانی خود را ایفا می کند.<BR>منبع:seemorgh.com<BR> </P></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.aryanews.com/News/120171023233428443/%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D8%AF" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a8%d8%af/" rel=nofollow target=_blank>گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد" href="http://mofidestan.ir/%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a8%d8%af/" rel=nofollow target=_blank>گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد</A><BR><A title="گیاهی خوش عطر برای پیشگیری از سرطان کبد" href="http://mofidestan.ir/%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a8%d8%af/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a8%d8%af/</A> text/html 2017-10-01T21:26:59+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده مدفوع شفابخش؛ داروهای مبتنی بر میکروبیوم روده http://jaber76.mihanblog.com/post/13 <P><BR></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px" readability="69"> <DIV align=right readability="17">هفته نامه صدا – بینا منتظر: مدت هاست که کمپانی سِرِس تراپیوتیکس (Seres Therapeutics) در حوزه محتویات روده انسان برای خودش نامی دست و پا کرده و به پیشگام این عرصه تبدیل شده است. مقر این شرکت بیوفناوری در شهر کمبریج در ایالات ماساچوست آمریکا و در ساختمانی قرار دارد که میزبان یکی از برجسته ترین نام های صنعت ژنتیک پزشکی یعنی کرسپر تراپیوتیکس (Crispr Therapeutics) نیز هستم. کمپانی بیوفناوری سِرِس تراپیوتیکس تلاش می کند تا با جمع آوری و استفاده از میلیاردها گونه باکتریایی موجود در روده انسان به تولید دارو بپردازد. این باکتری ها در کنار دیگر گونه ها که روی بدن ما یا داخل آن زندگی می کنند مجموعه «میکروبیوم انسانی» را تشکیل می دهند. <P></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold">ریزاندامگان همزیست</SPAN></P> <P>ریزاندامگان همزیست یا ریزسازوارگان همزیست به معنای کلی و فراگیر زیست بوم ریزاندامگان همه ژن ها و توده یاخته ای ریزاندامگان با در نظر نگرفتن رده و گونه آنها، مستقر در یک بخش ویژه را شامل می شوند. ریزاندامگان همزیست، رابطه همزیستی با جانور میزبان دارند. این به این معنی است که این ریزاندامگان هم می توانند همسفره باشند، هم بیماری زا. مثلا به تمامی باکتری ها، قارچ ها و دیگر انواعغ میکروب ها که به طور بومی در پوست انسان زندگی می کنند، میکروبیوم پوست می گویند.</P></DIV> <P></P> <DIV align=right> <DIV align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="مدفوعت شفابخش" alt="مدفوعت شفابخش" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214519_522.jpg" width=500 height=325></DIV></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="29">بزرگترین میکروبیوم بدن انسان میکروبیوم دستگاه گوارش تحتانی و به طور خاص روده بزرگ است. این اصطلاح گرچه بیشتر در پزشکی به کار رفته است ولی در دیگر شاخه های علم میکروب شناسی نیز معتبر است. میکربیوم انسانی، جهانی پنهان از دید طبیعی ماست که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. دانشمندان به تازگی دریافته اند عدم توازن در میکروارگانیسم های سیستم گوارشی می تواند بیماری ها و امراض متعددی را ایجاد کند. سیستم گوارش انسان اکوسیستمی پیچیده و دقیق است که بر اثر مواردی همچون افزایش سن و سال، مسافرت، یا حتی استفاده از داروهای جدید به مخاطره می افتد. <P></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold">استارت آپی پیشرو</SPAN></P> <P>سِرِس یکی از نخستین استارتاپ هایی محسوب می شود که قصد دارد با ارائه روش های درمانی مبتنی بر تغییر این میکروبیوم به اصلاح اکوسیستم گوارشی و مقابله با بیماری ها بپردازد. این شرکت سال گذشته سهام خود را به صورت عمومی عرضه کرد و به مبلغ 133.7 میلیون دلار ارزش گذاری شد. اقبال سهام عمومی سِرِس، روند توسعه نخستین داروی آنها را سرعت بخشید؛ مجموعه ای از میکروب ها که از مدفوع انسان به دست آمده با اتانول شسته و پاکسازی شده و نهایتا به صورت فشرده در قالب قرص عرضه می شوند.</P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold">میکروبیوم مدفوع</SPAN></P> <P>متخصصین از اصلاح پیوند میکربیوم مدفوع (fecal microbiota transplant) یا FMT برای عملیات انتقال محتویات روده از یک شخص به دیگری استفاده می کنند و انتظار می رود درمان خوراکی سِرِس در این زمینه تاثیر معجزه آسا داشته باشد. یکی از کشنده ترین عفونت های روده انسان که توسط باکتری کلوستریدیوم دیفیسیل (Clostridum difficile) به وجود می آید، «انتروکولیست با غشای کاذب» نام دارد که درمان آنتی بیوتیک نیز روی آن نتیجه بخش نیست. این عارضه در افرادی ایجاد می شود که به خاطر استفاده شدید از آنتی بیوتیک، بخش اعظم باکتری های سیستم گوارش خود را از دست داده اند. آزمایشات اولیه نشان دادند روش درمانی سِرِس، عفوت C.Diff را در 97 درصد موارد از بین می برد، نتیجه ای که کمپانی های داروسازی حتی در خواب هم نمی دیدند.</P> <P>این استارتاپ درخواست تاییدیه این روش درمانی را به سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) ارسال کرد و بنابراین نخستین شرکت فعال در زمینه درمان هدفمند اختلالات گوارشی محسوب می شود. از C.Diff گرفته تا بیماری کرون. چند هفته بعد، این کمپانی نتایج آزمایشات مرحله دوم خود را اعلام کرد: عفونت تقریبا نیمی از بیماران به C.Diff دوباره عود کرده بود. یعنی به لحاظ آماری روش درمانی سِرِس تفاوت چندانی با حالت عادی نداشت. شاید بتوان گفت نخستین قرص مدفوع با شکست مواجه شده است.</P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="25"> <DIV align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="مدفوعت شفابخش" alt="مدفوعت شفابخش" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214520_224.jpg" width=500 height=259></DIV> <P><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold">مدفوع فراوری نشده</SPAN></P> <P>در فاصله کوتاه از مقر اصلی سِرِس، بزرگ ترین بانک مدفوع جهان به نام Open Biome قرار گرفته است. دانشمندان این مرکز نیز تلاش دارند تا عفونت C.Diff را درمان کنند، با این تفاوت که محصول آنها به مدت چندین سال مورد استفاده قرار گرفته است.</P> <P>Open Biome به تاثیر قدرتمند مدفوع خالص و فرآوری نشده اعتقاد دارد. هر ماه صدها نفر داوطلب به صورت ناشناس، بسته هایی حاوی مدفوع خود را در اختیار این بانک قرار می دهند و متخصصین به توزین و درجه بندی هر نمونه بر اساس «مقیاس مدفوع بریستول (Bristol stool scale) می پردازند. در مرحله بعد محلول آب نمک به محتویات بسته افزوده شده و ترکیب حاصل منجمد می شود تا برای پزشکان و محققین سرتاسر آمریکا ارسال شود.</P> <P>از زمان تاسیس Open Biome در سال 2012، این فرایند ساده و داوطلبانه اهدای مدفوع توانسته بیش از 15 هزار مورد ابتلا به C.Diff را درمان کند. نحوه تحویل دارو به بدن بیمار به هیچ وجه اهمیت ندارد؛ تنقیه، کولونوسکوپی، کپسول خوراکی حاوی مدفوع فشرده و منجمد، همگی در درمان بیماری فوق موفق هستند اما مصرف مجدد محتویات روده به یکی از چالش های نهادهای رگولاتوری تبدیل شده است.</P> <P>بنا به نظر متخصصین FDA و البته عقل سلیم، روش Open Biome تنها راهکاری کوتاه مدت خواهد بود تا زمانی که روش بهتری ابداع شود. اگرچه اهدا کنندگان مدفوع از نظر بیماری های خطرناک مورد ارزیابی و غربالگری قرار می گیرند اما هیچ آزمایشی نمی تواند همه چیز را تضمین کند. همچنین فقط احتمال وجود باکتری هایی نظیر E.coli در نمونه های اهدایی، سلامت بیماران را به خطر نمی اندازد، بلکه ساختار باکتریایی بیگانه به تنهایی می تواند دردسرآفرین باشد چون میکروارگانیسم های سیستم گوارش دو فرد می توانند تا 90 درصد با یکدیگر تفاوت داشته باشند. </P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="17">به همین دلیل در سال 2013 سازمان غذا و داروی آمریکا پیوندهای مدفوع را در دسته دارویی قرار داد و آینده Open Biome را در هاله ای از ابهام فرو برد. اگرچه بانک مدفوع هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد اما توسعه روش های ایمن تر به نابودی آنها منجر خواهد شد. <P></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold">فرصت دوباره سِرِس</SPAN></P> <P>در همین گیر و دار، سِرِس فرصتی یافت تا Open Biome را شکست دهد چون ظاهرا توانسته بود مجموعه میکروب های سیستم گوارشی که به مقابله با C.Diff می پردازند را شناسایی کند. بنابراین برخلاف Open Biome که مدفوع کامل را تحویل می دهد و مطمئن است بخشی از آن به کمک بیمار خواهند آمد، سِرِس از راهکاری مطمئن تر و سازگارتر با قواعد رگولاتوری استفاده می کند.</P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="25"> <DIV align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="مدفوعت شفابخش" alt="مدفوعت شفابخش" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214521_719.jpg" width=500 height=307></DIV> <P>طبق اطلاعات محدودی که از سِرِس به دست آمده، حیات باکتری های C.Diff به برخی اسیدهای صفراوی خاص در روده وابسته است که هر چه تغذیه بیشتری داشته باشند، عفونت روده نیز وخیم تر خواهد شد. از طرفی، باکتری های سودمند دیگری نیز در روده حضور دارند که از همین اسیدها تغذیه می کنند. بنابراین افزودن جمعیت زیادی از باکتری های مفید می تواند رقابت در روده را به نفع آنها و به ضرر C.Diff تغییر دهد. سِرِس با دریافت مدفوع از اهدا کنندگان سالم و کاهش تعداد کل میکروارگانیسم ها به حدود 50 گروه خاص هاگ زا و نهایتا افزودن اتانول برای از بین بردن هر گونه پاتوژن دیگر، قرص مدفوعی را تولید کرد که حتی FDA هم از آن رضایت داشت.</P> <P>دیل گردینگ اپیدمیولوژیستی که از سال 1980 میلادی روی C.Diff تحقیق کرده می گوید در ابتدا همه نسبت به عملکرد تاثیرگذار باکتری های هاگ زا بسیار شگفت زده بودند اما پس از این که آزمایشات ثانویه سِرِس نتیجه ناامیدکننده ای را حاصل کرد، طرح فوق به کلی زیر سوال رفت.</P> <P>در واقع به عقیده گردینگ، سِرِس با کشف خود تمام حوزه درمانی مبتنی بر میکروبیوم را متحول ساخت. پزشکان به توان خارق العاده مدفوع پی بردند اما تصور کردند می توانند آن را به طور کامل تحت کنترل بگیرند. آنها مطمئن هستند تئوری سِرِس نتیجه خواهد داد، فقط در حال حاضر باکتری های اشتباهی را برای تولید محصول انتخاب کرده اند.<BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR>نتایج بالینی</SPAN></P> <P>کالین کلی یکی از نخستین متخصصین گوارش بود که در سال 2008 روشی پیوند میکروبیوم مدفوع را در ایالات متحده به کار گرفت. او در جریان تحقیقاتش به عوارض جانبی عجیبی برخورد کرد. به عنوان مثال یکی از بیمارانش که به C.Diff مبتلا بود، از بیماری آلوپسی عمومی نیز رنج می برد. </P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="15">این بیمار از 16 سالگی هیچ مویی در بدن نداشت و حتی ابروهایش را نیز از دست داده بود اما زمانی که به خاطر بیماری گوارشی با استفاده از مدفوع خواهرش تحت درمان قرار گرفت، رشد موهای بدنش نیز از سر گرفته شد. زمانی که «کلی» نتایج را با همکارش در میان گذاشت متوجه شد که یکی دیگر از بیماران با سابقه مشابه نیز رشد مجدد مو را تجربه کرده است. دو پزشک کاملا مبهوت شدند اما به منابع کافی برای تجزیه و تحلیل میکربیوم دو بیمار دسترسی نداشتند. <P></P> <P>با این حال پس از آن نمونه های متعددی از این وضعیت مشاهده شد و متخصصین دریافتند اثرات درمانی میکربیوم گوارشی انسان به بیماری های روده محدود نمی شود. برخی بیماران پس از درمان با تغییرات چشمگیر وزن مواجه شدند و افسردگی بعضی دیگر نیز درمان شد اما دلیل این نتایج هنوز هم ناشناخته مانده است.</P></DIV> <P></P> <P>به همین دلیل چند ماه قبل موسسه ملی سلامت آمریکا برای نخستین بار بودجه ای را به مرکز ثبت پیوند مدفوع اختصاص داد. در این مرکز، وضعیت میکروبیوم گوارشی هزاران بیمار، قبل و بعد از انجام پیوند مدفوع در سیستم ثبت می شود تا متخصصین درک بهتری از تغییرات ناشی از عملیات فوق پیدا کنند و علاوه بر شناخت میکروارگانیسم های مقابله کننده با C.Diff دلیل بروز عوارض جانبی را نیز بشناسند.</P> <P></P> <DIV align=right readability="15"> <DIV align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="مدفوعت شفابخش" alt="مدفوعت شفابخش" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/1/23/1214522_847.jpg" width=500 height=322></DIV> <P>اگر «کلی» به چنین مرکزی دسترسی داشت، می توانست نوعی درمان میکروبیوم اختصاصی و هدفمند را ابداع کند که رشد مجدد مو در بیماران مبتلا به آلوپسی را میسر می ساخت. کمی دورتر از مقر سِرِس، استارت آپ دیگری در حوزه میکروبیوم به نمام ودانتا بایوساینسز (Vedanta Biosciences) قرار دارد. شاید بتوان گفت این بخش از ماساچوست بیشترین حجم مدفوع انسانی در کل آمریکا را در اختیار دارد.</P> <P>شرکت ودانتا تا به امروز نتایج ضد و نقیضی ارائه کرده و اگرچه هنوز با مدفوع کامل سروکار دارد اما به دنبال روش های سالم تری برای عرضه محصول می گردد. در آزمایشگاه های مجهز ودانتا ربات های مخصوص به ارزیابی نمونه محتویات روده از سرتاسر جهان مشغولند تا گونه های خاص باکتری را شناسایی کرده و آنها را تکثیر کنند. </P></DIV> <P></P> <DIV align=right readability="15">سپس الگوریتم های ویژه به دنبال ارتباط بین بیماری ها و باکتری های خاص می گردند تا نهایتا مشخص شود از کدام گونه میکروارگانیسم می توان برای درمان چه بیماری هایی استفاده کرد. درل واقع مرکز تحقیقاتی پیشرفته ودانتا با استفاده از ربات ها برای پرورش میکروب ها و باکتری های مفید بر اساس اطلاعات موجود و بدون نیاز به مدفوع بیشتر یا دخالت انسان می تواند تمام مزایای این روش درمانی را در قالبی ایمن و استریل ارائه کند. <P></P> <P>تحقیقاتی از این دست می تواند درمان های مبتنی بر میکروبیوم را متحول سازد و شرکت های متعددی با اتخاذ این رویکرد، تجزیه و تحلیل دقیق نتایج آزمایشات سِرِس، پیگیری وضعیت بیماریان Open Biome و دسترسی به پایگاه داده رو به رشد موسسه ملی سلامت، می توانند به محصولات و داروهایی هدفمند در این حوزه دست یابند.</P> <P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Wired </SPAN></P></DIV></DIV> <P><BR><BR><A href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/511925/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87" rel=nofollow target=_blank>لینک منبع </A></P> <P>مطلب <A href="http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8-3/" rel=nofollow target=_blank>مدفوع شفابخش؛ داروهای مبتنی بر میکروبیوم روده</A> در سایت <A href="http://mofidestan.ir/" rel=nofollow target=_blank>مفیدستان</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="مدفوع شفابخش؛ داروهای مبتنی بر میکروبیوم روده" href="http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8-3/" rel=nofollow target=_blank>مدفوع شفابخش؛ داروهای مبتنی بر میکروبیوم روده</A><BR><A title="مدفوع شفابخش؛ داروهای مبتنی بر میکروبیوم روده" href="http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8-3/" rel=nofollow target=_blank>http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%9b-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8-3/</A> text/html 2017-09-11T20:48:15+01:00 jaber76.mihanblog.com نویسنده هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز) http://jaber76.mihanblog.com/post/12 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.jazzaab.net/news_cats_43.html" rel=nofollow target=_blank><IMG class="alignnone wp-image-187825 size-full" title="داستان کوتاه طنز,داستان طنز,داستان طنز کوتاه" alt="داستان کوتاه طنز,داستان طنز,داستان طنز کوتاه" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2015/01/humorous-stories-gh097.jpg" width=350 height=367></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff9900">داستان کوتاه طنز جدید و خنده دار</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز)</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻪ !<BR>ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ پنج ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ ﻭ<BR>ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﻮﻥ ﺑﺸﯽ!!<BR>ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ<BR>ﻣﯿﮑﻨﻢ !<BR>ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ !<BR>1 : ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟<BR>ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟<BR>ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻮﻥ !!<BR>ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ !<BR>2 : ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺍﺳﺖ؟<BR>ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺷﺎﭖ ﮐﯽ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟<BR>ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ 4 ﺟﻮﻻﯼ !!<BR>ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ !<BR>3 : ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ؟<BR>ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ؟<BR>ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺗﻮﮔﻮﺭ !!<BR>ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﻩ !<BR>:4 ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ؟<BR>ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ : ﺍﺯ ﭼﯿﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟<BR>ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻮﺵ !<BR>هنر نزد ایرانیان است و بس</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #999999">مزه پران</SPAN></P> <P>The post <A href="http://www.jazzaab.net/art-iranians-enough-comic-story.html" rel=nofollow target=_blank>هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز)</A> appeared first on <A href="http://www.jazzaab.net/" rel=nofollow target=_blank>جذاب</A>.</P> <H3></H3><BR>لینک منبع و پست :<A title="هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز)" href="http://www.jazzaab.net/art-iranians-enough-comic-story.html" rel=nofollow target=_blank>هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز)</A><BR><A title="هنر نزد ایرانیان است و بس (داستان طنز)" href="http://www.jazzaab.net/art-iranians-enough-comic-story.html" rel=nofollow target=_blank>http://www.jazzaab.net/art-iranians-enough-comic-story.html</A>